TÜRK SINAİ MÜLKİYET DEĞERLEME MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

a) Veri Sorumlusu

TÜRK SINAİ MÜLKİYET DEĞERLEME MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ olarak (Bundan sonra “TÜRKSMD” olarak anılacaktır.) kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

b) İşlenen Kişisel Veriler

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

• Kimlik Bilgileri,

• İletişim Bilgileri,

• Mesleki Bilgiler,

• Finansal Bilgiler,

• Müşteri İşlem Bilgileri.

c) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz,

• Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

• Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

• Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

• Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

amaçları kapsamında tarafımızdan işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz;

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi

• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

hukuki sebeplerine istinaden işlenmektedir.

d) Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi

Kişisel verileriniz, yukarıdaki amaçların yerine getirilebilmesi için; otomatik ve otomatik olmayan yollarla; tarafınızca iletilmesi, ilgili sistem üzerinden, e-posta, telefon, internet sitesi üzerinden form doldurulması, sözleşme imzalanması durumunda sözleşme yollarıyla toplanır.

e) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile yurt içindeki tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları alıcı gruplarına aktarılır.

f) KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

• Hipodrom Caddesi No:13/1 Yenimahalle/ANKARA adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,

• turk.sinai@hs01.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,

• Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,

• Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@turksmd.com.tr adresine elektronik posta göndererek iletebilirsiniz.

g) Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Şirket, kişisel verilerin işleme amacının ortan kalkması, kanunlar ve ilgili sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla bilirlikte kişisel verileri siler, yok eder, imha eder veya anonim hale getirir.

h) Değişiklik ve Güncellemeler

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Şirket kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.

Aydınlatma Metninin en güncel haline https://www.turksmd.com.tr/ adresinden ulaşılabilecektir.

TÜRK SINAİ MÜLKİYET DEĞERLEME MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK” olarak anılacaktır.) “ilgili kişi” olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır.), KVKK’nın 11. maddesi kapsamında aşağıdaki haklar tanınmıştır:

● Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

● Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

● Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

● Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

● KVKK ile ilgili diğer kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

● Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak ya da tarafınızca Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimiz’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@turksmd.com.tr adresine elektronik posta göndererek veya kayıtlı elektronik posta (KEP) kullanılarak ya da Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul” olarak anılacaktır.) tarafından gelecekte belirlenecek diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

● Başvuru Sahibi tarafından ıslak imzalı olarak Şirketimize bizzat başvurulması ile,

● Noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,

● Başvuru Sahibinin, Şirketimiz sistemlerinde kayıtlı e-posta adresinin bulunması durumunda, bu adresinden Şirketimiz’in kvkk@turksmd.com.tr adresine e-posta gönderilmesi ile,

● İşbu form başvuru sahibi tarafından TÜRKSMD’e daha önce bildirilen ve

TÜRKSMD’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta yolu ile 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza”, “mobil imza” ile turk.sinai@hs01.kep.tr (kep adresine) gönderilmesi suretiyle,

iletilebilecektir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir:

BAŞVURU YÖNTEMİ

BAŞVURUNUN YAPILACAĞI ADRES

BAŞVURU GÖNDERİMİNDE BELİRTİLECEK BİLGİ

Şahsen başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

Gazi Mahallesi, Hipodrom Caddesi

No:13/1, 06560
Yenimahalle/ANKARA

Zarfın üzerine

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter vasıtasıyla tebligat

Gazi Mahallesi, Hipodrom Caddesi
No:13/1, 06560
Yenimahalle/ANKARA

Tebligat zarfına
“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

-

-

-

-

-

E-posta iletisinin konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlanacaktır. Yanıtlarımız KVKK’nın 13. maddesi hükmü gereğince yazılı olarak veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

A. BAŞVURU SAHİBİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

-

T.C. Kimlik No

Adres

Cep Telefonu

E-Posta Adresi

TURKSMD

Aradığınız çözüme en yakın olduğunuz nokta.

Fikrinize değer katmak için 0312 306 25 00

TÜRK PATENTKVKK Metni
Bize Ulaşın

Telefon: (0312) 306 25 00

Adres: Hipodrom Caddesi No: 13/1
(06560) Yenimahalle / ANKARA

Bizi Takip Edin

Bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz

2024 © TÜRKSMD bir TÜRKPATENT iştirakidir.