Sm Değerlendirme

Sınai mülkiyet varlıklarının ticarileştirilmesinde önemli bir parametre olan sınai mülkiyet varlığının değerinin tespit edilmesi hizmetinin sunulması. Bu hizmet kapsamında farklı hedef kitlelere yönelik olarak;

Patent için sağlanan vergi istisnası uygulaması kapsamında buluş değerinin belirlenmesi

  • Türkiye'de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan patentlerin ticarileştirilmesinden sağlanan kazançların yarısı "Kurumlar Vergisi"nden istisna edilmiştir. (19 Şubat 2014 tarihli ve 28918 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6518 sayılı Torba Yasa)

Çalışan buluşları yönetmeliği kapsamında ödenecek bedelin hesaplanmasına esas teşkil edecek buluş değerinin belirlenmesi

  • 6769 sayılı SMK’nın 115 inci maddesi ve ilgili Yönetmelik gereği çalışanlar tarafından gerçekleştirilen buluşlar için buluşun kullanılması halinde buluşçuya bedel ödenmesi gerekmektedir.

Üniversite buluşlarının ticarileştirilmesi kapsamında ve buluşçu akademisyenlere ödenecek bedelin belirlenmesinde kullanılmak üzere buluş değerinin belirlenmesi

  • 6769 sayılı SMK’nın 121 inci maddesi ve ilgili Yönetmelik gereği öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilen buluşların üniversite hak sahipliğinde ticarileştirilmesi halinde, buluştan elde edilen gelirin en az üçte birinin buluş yapana ödenmesi gerekmektedir.

Diğer sınai mülkiyet haklarına ilişkin olarak (marka, tasarım) talep eden kurum ve kuruluşlar için değerleme işleminin yapılması.